Forberedelsesperioden for Messias’ komme – 2 2016-11-24T13:01:45+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

2. Inndelingen av gjenoppreisningshistoriens tidsaldre basert på tidsidentitet

2.2. Hva parallelliteten mellom de tre tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid besto i

2.2.6.  Forberedelsesperioden for Messias’ komme og forberedelsesperioden for Messias’ annet komme – 2

I forberedelsesperioden for Messias fikk Gud det første Israel til å forberede seg til å ta imot Messias gjennom en reformasjon av jødedommen og ved å sende profeten Malaki, som profeterte om Messias’ komme. Vi kan dessuten se en stor utvikling av de ytre omstendigheter, for at Guds hensikt med å skape skulle kunne bli realisert gjennom Messias’ komme. Romerriket var på kort tid blitt en mektig stat og styrte over et enormt territorium. Derfor utviklet det seg en sivilisasjon med et kommunikasjons- og transport-system som strakte seg i alle retninger. Sentrert om det greske språk ble en svær kultursfære dannet. På denne måten var det, helt i samsvar med Guds gjenoppreisningsarbeid, allerede forberedt et ytre fundament for raskt å kunne spre Messias’ lære når han kom: fra Messias til jødefolket, fra jødefolket til Romerriket, fra Romerriket til den øvrige verden. En lignende utvikling fant sted i forberedelsesperioden for Messis’ annet komme. Fra renessansen skjedde det en rask utvikling når det gjaldt å forberede de ytre omstendigheter for Gjenkomsten.
Selv om Gud ga jødefolket en sentral rolle i forberedelsene for Messias’ første komme, forberedte han samtidig også resten av verden. Blant de andre folkeslagene inspirerte Gud Gautama Buddha i India (565-485 f.Kr.) for å reformere hinduismen. Dermed ble grunnlaget for buddhismen lagt. Gud lot Sokrates (470-399 f.Kr.) innlede perioden med de store filosofene i Hellas. Likeledes fikk Gud Konfutse (Konfucius) (552-479 f.Kr.) til å sette opp en etisk og moralsk standard i Kina gjennom konfutsianismen. Gud opprettet således en kultur og en religion som passet for hvert sted og folk, slik at de kunne gjøre de nødvendige åndelige forberedelser for å kunne ta imot Messias. Jesus kom på fundamentet som disse forberedelsene utgjorde, og skulle forene alle disse regionene og deres forskjellige religioner og kulturer til å bli én stor kultursfære med Gud i sentrum. En slik sfære ville bringe sammen jødedommen, hellenismen, buddhismen, konfutsianismen og alle religioner og kulturer som Gud hadde forberedt.
Gud arbeidet på en lignende måte i forberedelsesperioden for Messias’ annet komme for å forberede det som ikke hørte til den kristne verden. Før Messias’ fødsel for 2000 år siden forberedte Gud forskjellige folkeslag gjennom forskjellige religioner og utvikling på det etiske område, slik at de skulle kunne ta imot Messias’ lære. Det sentrale fundamentet for Gjenkomsten på det etiske og åndelige område, samt for utviklingen av menneskets hjerte, ble lagt av kristendommen. I tillegg til det fundamentet som andre religioner utgjør, har Gud latt kristendommen spre seg over hele verden.

Les videre