////Atskillelsen av godt og ondt for å kunne ofre
Atskillelsen av godt og ondt for å kunne ofre 2017-04-14T07:49:53+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentet

1.1. Atskillelsen av godt og ondt for å kunne ofre

     Det er imidlertid ingen beretning i Bibelen om at Adam forberedte noen offergave, men tvert imot at det var Kain og Abel som bar fram ofre. Hva kan ha vært grunnen til det?
       Ifølge Skapelsesprinsippene ble mennesket opprinnelig skapt for å ha et forhold til én herre (ett overhode). Derfor kan ikke Gud utføre gjenoppreisningsarbeid, som må være basert på hans prinsipper, så lenge menneskene Gud arbeider med, er i en posisjon der de har et forhold til to herrer (overhoder). Som allerede nevnt i 8. kapittel, Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene, kom Adam til å stå i en mellomposisjon med et forhold både til Gud og Satan. Grunnen er at selv om Adam ble skapt av Gud, så inngikk han et blodsslektskap med Satan.
Gud kunne ha plassert Adam, som var opphav til både godt og ondt, i en slik posisjon at Gud ville hatt et direkte forhold til Adam og hans offergave. Da ville imidlertid også Satan, som hadde greid å opprette et blodsslektskap til Adam og Eva, kunne ha et direkte forhold til Adam og hans offergave. Dermed ville ett menneske (Adam) ha et forhold til to overhoder (herrer) og følgelig stå i en uprinsipiell [1a] posisjon. Derfor kunne ikke Gud realisere sin gjenoppreisningsplan gjennom Adam.
Av den grunn hadde Gud ikke noe annet alternativ enn å arbeide for å atskille det gode og det onde ved å opprette ett menneske med en god natur og ett med en ond natur. På denne måten ble Adam, som var blitt opphav til både den gode og den onde natur, «delt» i to. Med en slik hensikt lot Gud Adams to sønner bli «atskilt» fra hverandre, slik at én representerte det gode og den andre det onde [1]. Deretter kunne de ha et forhold til henholdsvis Gud og Satan, og dermed hadde de inntatt posisjoner der de bare hadde et forhold til ett overhode (én herre). De bar fram sine offergaver fra slike posisjoner.

Les videre

Fotnoter:

1a) Begrepet «uprinsipiell» beskriver noe som går mot Guds prinsipper.

1)  Selv om Abel og Kain befant seg på henholdsvis det godes og det ondes side, så var deres posisjoner relative. I virkeligheten hadde de begge arvesynd og fallen natur, samtidig som de også hadde en opprinnelig god natur. Derfor hadde både Kain og Abel en god og en ond natur.