////Den sentrale person for å opprette det substansielle fundamentet i Abrahams familie
Den sentrale person for å opprette det substansielle fundamentet i Abrahams familie 2017-04-19T19:00:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Det substansielle fundamentet

3.1. Den sentrale person for å opprette det substansielle fundamentet

     Jakob var den sentrale person som skulle opprette det substansielle fundamentet. Derfor måtte Jakob selv først etablere en godtgjørelsesbetingelse for å gjenoppreise Abels posisjon. Jakob oppfylte denne betingelsen ved å gjenoppreise eldstesønnens førstefødselsrett. Satan hadde nemlig med løgn og svik brukt den eldste sønns posisjon for å ta hele den verden Gud skapte, i sin besittelse. Av den grunn måtte Jakob opprette visse betingelser på det individuelle plan, på familienivå, samt når det gjaldt menneskets forhold til det øvrige skaperverk. Disse betingelsene skulle gjenoppreise eldstesønnens førstefødselsrett.
For det første måtte Jakob sette opp visse betingelser som på det individuelle plan kunne gjenoppreise den eldstes førstefødselsrett. Med klokskap og list tok Jakob førstefødselsretten fra sin eldre bror som et vilkår for å gi Esau brød og linsevelling (1. Mos 25,33-34). Jakob, som hadde stor respekt for Gud, innså at førstefødselsretten hadde stor verdi og gjorde alt han kunne for å ta den tilbake. Derfor lot Gud Isak velsigne Jakob (1. Mos 27,27). Gud velsignet derimot ikke Esau fordi Esau så så liten verdi i eldstesønnens førstefødselsrett at han til og med solgte den.
For det andre opprettet Jakob betingelsene for å gjenvinne en familie og de skapte ting. Jakob gjorde det mens han opplevde 21 år med slit og strabaser i Karan [4], som symboliserte den satanske verden.
For det tredje gjenoppreiste Jakob rent konkret herredømmet over englene da han sloss med og vant over en engel ved Jabboks vadested. Det skjedde mens Jakob var på vei fra Karan til Kanaan-landet som Gud hadde lovet.
Slik opprettet Jakob betingelser på det individuelle plan, på familienivå og i forhold til resten av skaperverket samt for å utøve herredømme over englene. Disse betingelsene gjorde at Gud kunne ha et forhold til ham. Vi kan da si at Jakob etablerte betingelser for å arve det vertikale trosfundamentet som Isak hadde opprettet. I tillegg ble han den sentrale person for det substansielle fundamentet ved å gjenoppreise abel-posisjonen ved å gjøre godt igjen.

Les videre

Fotnoter:

4)  Karan er nå en by i sørøst Tyrkia. Isaks kone, Rebekka, kom derfra. Tarah og Abraham hadde slått seg ned der da de var på vei fra Ur til Kanaan. Tarah døde der (1. Mos 11,31-32). Abraham, Sara og Lot dro fra Karan da Abraham var 75 år gammel (1. Mos 12,4-5). Rebekka ba Jakob søke tilflukt der, hos hennes bror Laban, da Esau ville drepe Jakob.