Skapelsesprinsippene-hovedpkt1 2016-11-24T13:02:48+00:00

SKAPELSESPRINSIPPENE

 

Se videoen «Prinsippene Gud skapte etter» for et kort resymé av hele 1. kapittel, Skapelsesprinsippene.

Opp gjennom sin lange historie har mennesket støtt på store vanskeligheter når det har forsøkt å finne svar på de fundamentale spørsmål angående livet og universet.

Til nå har imidlertid ingen kunnet gi tilfredsstillende svar på slike spørsmål, fordi ingen har forstått de grunnleggende prinsipper som mennesket og universet opprinnelig ble skapt etter.

Det gjenstår dessuten å først få svar på noe enda mer fundamentalt. Da er det ikke snakk om å forstå virkeligheten på virkningsplan. Vi må gå ned på årsaksplan.

Spørsmål om menneskets liv og universet kan til syvende og sist ikke besvares uten å forstå Gud, Skaperen av mennesket og universet, sin natur.

GUD OG DEN SKAPTE VERDEN

 

Én måte å forstå Guds guddommelige natur på er å iaktta den skapte verden.

På samme måte som vi kan få innsikt i en kunstners sinn ved å studere hans kunstverker, kan vi lære noe om Guds guddommelige natur ved å granske alt i den skapte verden (Rom 1,20).

Derfor sa Paulus i Rom 1,20:
«Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.»

UNIVERSELLE TREKK I DEN SKAPTE VERDEN OG GUD

 

Alt som eksisterer har en tosidig natur som består av yang (positiv, maskulin) og yin (negativ, feminin).

Det er imidlertid en enda mer fundamental tosidig natur som danner alle skapte vesener. Den består av en ytre form og en indre natur. Den synlige ytre form ligner på den usynlige indre natur.

Siden indre natur og ytre form dreier seg om både det indre aspektet og tilsvarende ytre aspekt ved ett og samme vesen, kan vi se på den ytre form som et direkte uttrykk for den indre natur.

Den naturlige konklusjonen må derfor bli at også Gud eksisterer basert på et gjensidig forhold mellom de to aspektene ved sin tosidige yang-og-yin-natur, som universets første årsak.

Som den første årsak til alle skapte vesener må Gud også ha en indre natur og en ytre «form», som er det sentrale og initierende vesen overfor alle veseners indre natur og ytre form. Guds indre natur og ytre «form», som begge er i en sentral og initierende posisjon overfor skaperverket, kaller vi den opprinnelige indre natur og den opprinnelige ytre «form».

Les videre