Predestinasjon – hovedpkt 1 2016-11-24T13:02:47+00:00

PREDESTINASJON

 

Teologisk uenighet om predestinasjonslæren har skapt stor forvirring, noe som har satt sitt preg på de troendes religiøse liv.

I Bibelen finner vi mange skriftsteder som ofte blir tolket til å bety at alt i våre liv — om vi har medgang eller motgang, om vi blir lykkelige eller ulykkelige, om vi blir frelst eller går fortapt, ja til og med nasjoners fremgang eller nedgang — skjer nøyaktig slik det blir forutbestemt av Gud.

Vi finner imidlertid også mange steder i Bibelen som går imot læren om at alt er forutbestemt av Gud.

Mangt og meget i Bibelen kan altså tas til inntekt for to helt motstridende syn på predestinasjon. Hvordan løser så Prinsippene et slikt stridsspørsmål?

Forutbestemmelse av det som er Guds vilje

 

Gud kunne ikke realisere selve hensikten med sitt skaperverk på grunn av menneskets fall. Derfor er det Guds vilje, når han arbeider for å gjenvinne den falne menneskeslekten, fortsatt å realisere hensikten med skaperverket, som også blir selve hensikten med Guds enorme gjenoppreisningsarbeid.

Gud er et absolutt, unikt, evig og uforanderlig vesen. Derfor må det som er hans vilje, også være noe absolutt, unikt, evig og uforanderlig. Det som er Guds vilje, er følgelig forutbestemt som noe absolutt.

Forutbestemmelse av selve realiseringen av det som er Guds vilje

 

Selv om det Gud vil med sitt enorme gjenoppreisningsprosjekt, er noe absolutt, som vi mennesker ikke er med på å bestemme, er det likevel en forutsetning for selve realiseringen av det som er Guds vilje, at mennesket oppfyller sin del av ansvaret.

Selve realiseringen av det som er Guds vilje, avhenger av at Gud gjør sin del, «95%», av ansvaret og mennesket sin del, «5%». Dette er noe Gud har forutbestemt.

Når vi sier at menneskets del av ansvaret tilsvarer «5%», er det bare for å indikere at sammenlignet med Guds del er menneskets del uhyre liten. Likevel tilsvarer menneskets «5%» en 100% innsats.

Forutbestemmelsen av selve realiseringen av det som er Guds vilje, er betinget.

Les videre