Kortfattet – Roten til synd 2 2017-01-12T00:39:47+00:00

Prinsippene
( Et 2-timers foredrag)

 

2.1  ROTEN TIL ALL SYND – DEL 2

 

Se videoen «Det ondes opprinnelse»

I Åp 12,9 [16] blir Satan beskrevet som den «gamle slange». «Slangen», som ble kastet ned fra himmelen, var opprinnelig blitt skapt som et godt vesen, som hadde som mål å bli fullkomment. Dette vesenet kunne konversere med mennesket. Det var et åndelig vesen, som kjente Guds vilje og var i stand til å friste mennesket. Selv etter at dette vesenet falt og ble til Satan, var det i stand til å dominere menneskets sinn og kropp på alle mulige måter.

Hvilket vesen kunne ha vært i stand til alt dette? Det er bare en engel som kunne ha greid det. Derfor må en eller annen engel ha syndet mot Gud og falt for så å bli til den onde Satan. I 2. Pet 2,4 står det: «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.»(Se også Jes 14,12. [17])

Hva besto så engelens synd i? I Judas’ brev 1,6-7 står det: «og om at de engler som ikke tok vare på sin høye stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag; likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.» Av dette ser vi tydelig at engelens synd var forbudt kjærlighet, som gikk tvert imot Guds prinsipper.

Hva var så synden de første to mennesker begikk? I l. Mos 3,7 leser vi at våre første forfedre, som syndet sammen med slangen, skammet seg over sin nakenhet etter syndefallet og dekket de nedre deler av kroppen sin. Ettersom det er menneskets natur å skjule sine feil, var det ikke da mulig at også mennesket falt på grunn av utukt?

I Jobs bok 31,33 leser vi: «Har jeg skjult mine synder, slik folk pleier å gjøre (eller «som Adam», ifølge King James’ Version [18] og New American Standard Bible [19] og den koreanske Bibelen som er sitert i den koreanske originalteksten dette 2-timers foredraget er oversatt fra), og gjemt min skyld ved barmen». Dette tyder på at Adam syndet med de nedre deler av kroppen sin. Hvilken annen syndig gjerning der man satte sitt evige liv på spill, kan det ha vært som ble begått i Edens hage, enn forbudt kjærlighet?

Adam og Eva vokste opp i et forhold som bror og søster. Etter at de var blitt fullkomne, skulle de ha blitt velsignet i ekteskap og dannet den første fullkomne familie og på den måten oppfylt Guds skapelseshensikt. Men Jesus sa i Joh 8,44: «Dere har djevelen til far,» og antydet med det at alle falne mennesker tilhører Satan. Menneskets første forfedre hadde med andre ord et utuktig forhold med engelen. De fikk Satan til «far», og han ble også «far» til deres etterkommere; en falsk far.

Adam og Eva forlot dermed sin sanne far og ble ett med en falsk «far». I Rom 8,23 leser vi: «men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.»

Døperen Johannes kaller falne mennesker for ormeyngel (Matt 3,7). Selv Jesus sa: «Slanger og ormeyngel!» (Matt 23,33).

Siden «treet til kunnskap om godt og ondt» symboliserte Eva, er den forbudte frukt et symbol på Evas kjærlighet. At Eva spiste fra «treet til kunnskap om godt og ondt», betyr at hun hadde et utuktig forhold til Satan. At Eva ga Adam den samme frukt, viser at hun forførte Adam, slik at han falt på samme måte hun hadde gjort.

Opprinnelsen til menneskeslektens synd er ikke at de første menneskelige forfedre spiste en virkelig frukt, men at de hadde et utuktig kjærlighetsforhold. Dette gjorde at det ble opprettet en fallen arvelinje, der arvesynden gikk i arv fra generasjon til generasjon.

Opp gjennom historien har de forskjellige verdensreligioner lært at utukt er en av de største synder. Vi forstår dermed også hvorfor israelittene måtte bli omskåret som en godtgjørelsesbe­tingelse for å bli Guds utvalgte folk. Vi kan kanskje klare å bli kvitt andre synder gjennom sosiale og økonomiske fremskritt, men selv da, og selv om levestandarden fortsetter å forbedre seg, griper fri sex og nedverdigende syndige gjerninger mer og mer om seg. Og ingen har vært i stand til å forhindre dette.

Ettersom menneskehetens histories «siste dager» nærmer seg, og Satan fortsetter å motarbeide Guds opprinnelige plan for oss mennesker, må vi forstå at dette er et resultat av de første to menneskers fall. Det er et direkte resultat av deres forhold til Satan. De gjorde ham til sin falske «far», da de ikke adlød Guds bud og hans lover. Deres etterkommere tilhørte derfor ikke Gud, men en syndig verden, som de skapte, og som var full av konflikter.

Selv om Gud skapte verden og universet, har han aldri vært i stand til å styre verden som dens herre. I stedet ble Satan denne verdens falske herre (Joh 12,31; 2. Kor 4,4) og har styrt verden.

Ifølge prinsippene mennesket ble skapt etter, skulle Gud realisere sin skapelseshensikt basert på kjærlighet. Kjærlighet er derfor selve kilden til menneskets liv og lykke. De første mennesker brøt imidlertid denne loven da de misbrukte selve kjærligheten. Derfor påfører Satan menneskeheten lidelse gjennom sin falske kjærlighet og sitt illegale herredømme. Satan er ansvarlig for å ha ødelagt familieidealet, et sentralt aspekt ved Guds skapelseshensikt.

Les videre

 

 

Fotnoter:

[16]   Åp 12,9: «Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.»

[17]   Jes 14,12: «Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, daggryets sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag!» Betydningen som det her siktes til, kommer ikke klart fram fra Det Norske Bibelselskaps 1978-oversettelse. Det gjør den derimot i King James Version: «How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!»

[18]   Job 31, 33 (KJV): «If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom:»

[19]   Job 31,33 (NAS): «Have I covered my transgressions like Adam, By hiding my iniquity in my bosom,»