Kortfattet – Gjenoppreisning 2017-01-12T00:41:41+00:00

Prinsippene
(Et 2-timers foredrag)

 

4.  GUDS ARBEID FOR Å REALISERE GJENOPPREISNINGSPLANEN

 

Som nevnt ovenfor skapte Gud, et vesen med tosidig natur, mennesket og det øvrige skaperverk til å eksistere i handlingssubjekt-handlingsobjekt-forhold [1]. Handlingssubjekt- og -objekt-del skulle respondere på hverandre i gi-og-få-forhold og opprette en harmonisk enhet og derved realisere Guds hensikt.

Vi har dessuten vist at mennesket forrådte Gud og gjorde Satan til sitt falske overhode. På den måten begynte denne syndige verden. For å frelse menneskeheten og en slik verden, iverksatte Gud sin gjenoppreisningsplan for å gjenoppreise mennesket og verden til sin opprinnelige syndfrie tilstand.

La oss nå se på hvordan Guds gjenoppreisningsarbeid har artet seg opp gjennom historien.
Består menneskeslektens historie bare av en lang rekke individer og de roller de har spilt? Vi erfarer at vi knapt kan forme vår egen personlige livshistorie slik vi vil, og selvsagt i langt mindre grad menneskehetens historie. Hvem som gjorde hva, og når og hvordan det ble gjort, gir derfor egentlig ikke hele bildet av menneskets historie. Fra Guds synspunkt er menneskeslektens historie en fullstendig beskrivelse av den gjenoppreisningsplan han har iverksatt for å frelse denne verden. Kort sagt dreier historien seg om gjenoppreisning og er et uttrykk for alt Gud har forsøkt å gjøre for å nå sitt mål.

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å gjenoppreise mennesket og verden til det punkt der de oppfyller skapelseshensikten. Derfor kan menneskets historie defineres som historien om arbeidet for å realisere den gjenoppreisningsplan Gud har fulgt for å oppfylle sin skapelseshensikt.

Les videre

Fotnoter:

[1]   Alle vesener og ting eksisterer i forhold der de enten inntar en handlingssubjekt- eller handlingsobjekt-posisjon. I Enhetsprinsippene blir uttrykket handlingssubjekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold». Det finnes selvsagt mange forskjellige forhold i et så mangfoldig univers. Det finnes således forhold der handlingssubjekt-posisjonen er midlertidig og forhold der den er permanent. Uttrykket handlingsobjekt blir brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en responderende, passiv, avhengig eller perifér funksjon (rolle) i et forhold». Dette kan være midlertidig, som i en vanlig konversasjon, der vi vekselsvis tar en ledende eller responderende posisjon, eller det kan være permanent som i forholdet mellom solen og planetene, der de sistnevnte alltid vil være perifére i forhold til solen.